اعضای هیأت علمی — واحد خامنه

 • پیوند ها

               اعضای هیأت علمی

  گروه تربیت بدنی:

  * آقای دکتر اکبر معین | رزومه

  ———————————

  گروه حقوق:

  آقای دکتر جبار تاری

  آقای دکتر ابوالفضل زال پور

  خانم دکتر نعیمه خلیلی کیهان

  آقای دکتر اصغر رسول زاده | رزومه

  ———————————–

  گروه برق:

  آقای دکتر اتابک مشهدی کشتیبان | رزومه

  ————————————

  گروه حسابداری:

  خانم دکتر چیدم چتاک اوغلی | رزومه

  آقای دکتر رامین پورجهانگیری | رزومه

  ————————————

  گروه کامپیوتر:

  آقای دکتر مهدی اسدی | رزومه

  آقای کیوان اصغری | رزومه

  ———————————–

  گروه معماری:

  خانم دکتر الناز اشرفی | رزومه

  خانم دکتر قند فروشان | رزومه

  ———————————-

  گروه شیمی:

  خانم دکتر آذر نقوی | رزومه

  ———————————-

  گروه زبان انگلیسی:

  خانم دکتر مینا سلماسیه | رزومه