به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه خوش آمدید

دانشجویان عزیز توجه نمایند که برای شرکت در امتحانات پایانترم بایستی در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب ترمی با امور مالی دانشگاه اقدام نموده و کارت ورود به جلسه خود را پس از صدور مجوز از طریق وب سایت دانشگاه تهیه نمایند. بدیهی است از ورود دانشجویان فاقد کارت به جلسات امتحانی ممانعت به عمل می آید

 

ورود به سیستم اطلاع رسانی آموزشی ورود به وب سایت اصلی واحد خامنه ورود به سیستم پست الکترونیکی
     
  برای ورود به سیستم از داخل دانشگاه از پیوند های زیر استفاده نمایید  
ورود به سیستم اطلاع رسانی آموزشی
ورود به وب سایت اصلی واحد خامنه
ورود به سیستم پست الکترونیکی